ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

O my Mind! You are the embodiment of the Divine Light - Recognize your Worth!

Kirtan by IIGS

Kirtan by IIGS

Kirtan by IIGS
Search video...
'Har Jan Raakhe Gur Govind': Sri Guru Arjun Dev Ji's Bani sung by Sdni. Gurpreet Kaur, IIGS